Algemene voorwaarden

General Delivery Conditions


Algemene voorwaarden BRITA Online Shop

Art. 1 Toepassinsgebied voor beperkingen van levering

Alle overeenkomsten op afstand voor de verkoop van goederen die worden aangegaan tussen BRITA SE, Heinz-Hankammer-Straße 1, 65232 Taunusstein, Duitsland, tel: +49 6128 / 746-0, fax: +49 6128 / 746 - 355 (hierna te noemen: "BRITA") en de klant worden uitsluitend beheerd door deze algemene voorwaarden. BRITA zal alleen leveren aan klanten die een afleveradres in België voorzien. 

Art. 2 Afsluiting van overeenkomst 

(1) De presentatie van goederen in de BRITA Online Shop vormt geen bindend aanbod om een verkoopovereenkomst aan te gaan.

(2) De verkoopovereenkomst wordt aangegaan met het plaatsen van een order door de klant (aanbod) en de hierop volgende acceptatie door BRITA. BRITA stuurt nadat de order is overgedragen een e-mail naar de klant waarin de order wordt bevestigd en de details van de order staan vermeld (orderbevestiging). Deze orderbevestiging vormt geen acceptatie van het aanbod van de klant. Acceptatie vindt plaats via een andere e-mail naar de klant, waarin verzending van de goederen wordt bevestigd (bevestiging van verzending).

(3) BRITA kan weigeren een overeenkomst met de klant aan te gaan.

Art. 3 Recht van ontbinding van overeenkomsten op afstand

(1) Indien de klant een in België gevestigde consument is, heeft hij/zij het recht om de overeenkomst te ontbinden zoals uiteengezet in de onderstaande informatie over recht van ontbinding, mits de overeenkomst uitsluitend is aangegaan door middel van telecommunicatie, zoals per brief, telefonisch, per fax, e-mail of online:

Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

Herroepingsrecht 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons [ BRITA SE, Heinz-Hankammer-Straße 1, 65232 Taunusstein, Duitsland, Tel.: 00800 – 14789632, shop@brita.net ] via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping 

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

- Einde informatie over recht van ontbinding -

(2) Wegens gezondheids- en hygiënische redenen vervalt het recht om geleverde gesealde goederen terug te sturen als het zegel van het product verbroken is.

Art. 4 Retourneren van goederen bij ontbinding

(1) Indien de klant zijn/haar recht van ontbinding uitoefent is hij/zij verplicht om reeds ontvangen goederen per direct terug te zenden naar BRITA, mits de goederen teruggezonden kunnen worden als pakketpost. BRITA zal de kosten voor retourzendingen dragen als deze verstuurd worden vanuit België. De risico's in verband met de retourzending worden gedragen door BRITA. Goederen die niet als pakketpost kunnen worden verzonden worden bij de klant afgehaald. 

(2) BRITA accepteert ook goederen die worden geretourneerd op basis van "freight collect" (niet franco). In dit geval betaalt de klant echter de aanvullende kosten vergeleken met een voldoende gefrankeerde retourzending via UPS. 

(3) De klant dient het waardeverlies te vergoeden indien de goederen zijn verslechterd doordat ze zijn gebruikt zoals bedoeld, of indien een andere verslechtering is opgetreden waarvoor de klant verantwoordelijk is, indien de goederen zijn verloren of indien retourzending om andere redenen onmogelijk wordt. Dit geldt niet indien de verslechtering uitsluitend kan worden toegeschreven aan inspectie van de betreffende zaak, die bijvoorbeeld uitgevoerd kan zijn in een winkel. Bovendien kan de klant de verplichting om BRITA te compenseren voor waardeverlies door verslechtering als gevolg van bedoeld gebruik van de zaak vermijden, door de zaak niet te gebruiken als een eigenaar en door alle andere handelingen die de waarde negatief kunnen beïnvloeden te staken. 

Art. 5 Levering en verzendkosten

(1) De klant dient de verzendkosten te betalen zoals vermeld op de webpagina's, tenzij anders is overeenkomen. Wanneer orders worden geplaatst via de BRITA Online Shop, worden de verzendkosten vermeld op de webpagina's en in de winkelwagen. De kosten van spoedzendingen of speciale verpakkingen op verzoek van de klant dienen door de klant te worden gedragen.

(2) BRITA behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te verrichten tenzij de klant dit onredelijk acht. Extra verzend- en verpakkingskosten als gevolg van gedeeltelijke leveringen worden gedragen door BRITA. 

(3) Indien BRITA in gebreke blijft, heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden nadat een redelijke termijn die de klant heeft gesteld voor uitvoering door BRITA is verstreken zonder het gewenste resultaat. 

(4) BRITA heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien een leverancier van BRITA zijn contractuele verplichtingen schendt en de bestelde goederen niet aan BRITA levert. In dit geval zal BRITA de klant onmiddellijk inlichten dat de bestelde goederen niet beschikbaar zijn en betalingen die al door de klant zijn gedaan onmiddellijk restitueren. 

Art. 6 Prijzen en betalingsvoorwaarden

(1) Alle prijzen die staan vermeld in de BRITA Online Shop, in de per e-mail verzonden orderbevestiging (de orderbevestiging), in de bevestiging van verzending of elders, zijn inclusief Duitse BTW volgens het dan geldende tarief. De in de bevestiging van verzending vermelde prijs is bepalend. In het geval deze prijs afwijkt van de prijs in de orderbevestiging of op de website van de BRITA Online Shop, heeft de klant het recht om de koopovereenkomst te ontbinden door BRITA SE hiervan per e-mail in kennis te stellen, op voorwaarde dat de e-mail binnen 5 dagen na ontvangst van de bevestiging van verzending naar de BRITA Online Shop wordt verzonden. Indien een BTW-stijging van kracht wordt nadat de klant een bestelling heeft geplaatst (indienen van het aanbod) zal dit geen invloed hebben op de bruto aankoopprijs die de klant dient te betalen.

(2) De klant kan een betalingsmethode kiezen uit een lijst van betalingsmethoden.

(3) Teneinde zich tegen kredietrisico's te beschermen behoudt BRITA zich het recht voor om de levering van goederen in bepaalde gevallen afhankelijk te maken van vooruitbetaling.

(4) Voor zover niet anderszins in de order, de orderbevestiging, de bevestiging van verzending of elders is vermeld, dient het bedrag dat de klant verschuldigd is binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan. BRITA heeft - onverminderd enige andere vorderingen – het recht om bij wanbetaling rente in rekening te brengen van 5 procentpunten boven het verplichte rentetarief dat in België  van toepassing is op consumenten indien de klant een consument is die woonachtig is in België en een rente van 5 procentpunten boven de dan geldende basisrente voor alle overige klanten die in België woonachtig zijn of daar gevestigd zijn. BRITA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in het geval van wanbetaling verdere aanspraken te doen gelden.

(5) Voor het eerste betalingsverzoek (eerste herinnering) - behalve als de klant officieel in gebreke is als gevolg van dit betalingsverzoek / deze herinnering - zal een bedrag van €2,50 in rekening worden gebracht; voor het tweede betalingsverzoek (tweede herinnering) wordt €5,00 in rekening gebracht. Voorts heeft BRITA het recht om incassokosten te berekenen tot 10 % van de uitstaande vordering, met een minimum van 100 euro. 

Art. 7 Behoud van eigendom

(1) BRITA blijft eigenaar van de goederen totdat het verschuldigde bedrag volledig is voldaan. 

(2) Indien de klant het verschuldigde bedrag niet volledig betaalt, heeft BRITA het recht om de overeenkomst te ontbinden na afloop van een vastgestelde en redelijke extra betalingsperiode. Na ontbinding neemt BRITA de goederen terug en kan BRITA, al naargelang, eisen dat de klant alle vorderingen jegens derden voor teruggave van de goederen overdraagt aan BRITA. 

Art. 8 Gebreken in de kwaliteit

(1) BRITA garandeert overeenkomstig de onderstaande bepalingen dat alle geleverde goederen vrij zijn van kwaliteitsgebreken op het tijdstip waarop het risico overgaat op de klant.

(2) BRITA zal kwaliteitsgebreken corrigeren binnen een redelijke periode (levering van een zaak zonder gebreken) door ofwel het defect te verhelpen (repareren) of door goederen te leveren die vrij zijn van defecten (levering van vervanging). In het geval dat geen levering van een zaak zonder gebreken plaatsvindt of dat levering van een zaak zonder gebreken niet acceptabel is voor de klant of door BRITA wordt geweigerd - of waar dit om andere redenen gerechtvaardigd is - heeft de klant zonder enige beperking recht om de wettelijke rechten tot ontbinden van de overeenkomst uit te oefenen, of om de betaling te verminderen of, waar van toepassing, om schadevergoeding en vergoeding van onkosten te eisen. In het geval van een onbeduidend kwaliteitsgebrek is er geen recht om de overeenkomst te ontbinden. 

(3) BRITA is niet langer aansprakelijk indien de klant zonder toestemming van BRITA de goederen zelf modificeert of door derden laat modificeren, tenzij de klant bewijst dat de betreffende defecten noch geheel, noch gedeeltelijk zijn veroorzaakt door de modificatie en dat de modificatie de daarop volgende werking niet bemoeilijkt.

(4) BRITA is niet aansprakelijk voor kwaliteitsgebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, externe schokken of incorrect gebruik.

Art. 9 Aansprakelijkheid

(1) BRITA is aansprakelijk voor schade overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake lichamelijk letsel volgens de Duitse productaansprakelijkheidswet (ProdHaftG), schade door frauduleus gedrag, opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid aan de zijde van BRITA, de wettelijke vertegenwoordigers van BRITA of personen die BRITA inzet voor de uitvoering van haar verplichtingen. Indien de klant een in België woonachtige consument is die het product gebruikt in de privésfeer, is BRITA aansprakelijk voor lichamelijk letsel veroorzaakt door een defect product conform artikel 6:185 BW en uitsluitend voor andere schade of schadevergoeding waarnaar wordt verwezen in artikel 6:190 BW. Elke andere aansprakelijkheid die zou kunnen worden ontleend aan deze algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.

(2) BRITA is aansprakelijk voor enige andere schade of verlies overeenkomstig de onderstaande bepalingen, tenzij anderszins staat aangegeven in de door BRITA gegeven garantie:

BRITA’s aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot het bedrag van voorzienbare schade die typerend is voor de overeenkomst in het geval van schade die het gevolg is van een kleine nalatige schending van essentiële contractuele verplichtingen, of de uitvoering van verplichtingen die voorwaarde zijn voor correcte uitvoering van de overeenkomst en waarop de klant in het algemeen kan vertrouwen (fundamentele verplichtingen).
In alle andere gevallen is alle aansprakelijkheid van BRITA met betrekking tot schade of verliezen door kleine nalatigheden uitgesloten. 

(3) Ondanks de geavanceerde huidige technologie is de communicatie van gegevens via het internet niet vrij van defecten en/of te allen tijde beschikbaar. Om die reden is BRITA niet aansprakelijk voor de voortdurende beschikbaarheid zonder storingen van de BRITA Online Shop, of voor technische en elektronische defecten waarop BRITA geen invloed heeft en die zich voordoen tijdens een zakelijke transactie, in het bijzonder vertragingen in de verwerking of acceptatie van een koopaanbod .

(4) De bovengenoemde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn tevens van toepassing op de persoonlijke aansprakelijkheid van uitvoerende organen, wettelijke vertegenwoordigers en personeel van BRITA, alsmede de personen die BRITA inzet voor de uitvoering van haar verplichtingen.

Art. 10 Beperking

(1) Eisen van de klant met betrekking tot levering van een zaak zonder gebreken en voor schadevergoeding voor een defect zijn onderworpen aan een vervaldatum van twee aar na levering van de betreffende goederen aan de klant, tenzij sprake is van bedrieglijke bedoelingen. Het recht om de overeenkomst te ontbinden of om het verschuldigde bedrag te reduceren komt te vervallen indien de periode voor een eis van de klant met betrekking tot levering of levering van een zaak zonder gebreken reeds is verstreken. De klant is verplicht om een claim dat de door BRITA geleverde producten niet voldoen aan zijn/haar gerechtvaardigde redelijke verwachtingen binnen twee maanden na het betreffende voorval en nadat hij/zij zich bewust is geworden van het betreffende voorval in te dienen bij BRITA. Nalaten dit te doen leidt tot verlies van de rechten die de klant heeft met betrekking tot een dergelijk voorval.

(2) Voor claims van de klant die zijn gebaseerd op enig plichtsverzuim anders dan een defect geldt een vervaldatum van drie jaar vanaf het moment dat de claim zich voordoet - behalve in gevallen van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid. Dit geldt niet voor schadeclaims in verband met lichamelijk letsel. 

Art. 11 Geld-terug-garantie van BRITA

(1) BRITA biedt een vrijwillige "geld-terug-garantie" voor dienovereenkomstig aangeduide producten in de BRITA Online Shop.

(2) De klant heeft het recht om goederen met een "geld-terug-garantie" binnen 30 dagen aan BRITA zonder opgaaf van redenen te retourneren. Deze periode van 30 dagen gaat in bij ontvangst van de goederen door de klant. Aan de deadline wordt voldaan indien de goederen op tijd worden verzonden.

(3) De risico's in verband met de retourzending worden gedragen door de klant. Bovendien is art. 4 hierboven eveneens van toepassing op de retourzending en betaling van de kosten van de retourzending.

(4) De klant is niet verplicht om waardeverlies door verslechtering als gevolg van het correct gebruik van de goederen waarop de "geld-terug-garantie" van toepassing is te corrigeren. Indien en in zoverre de klant reeds een betaling heeft verricht (d.w.z. de koopprijs en verzendkosten) voor de geretourneerde goederen, zal BRITA dit bedrag binnen 30 dagen terugbetalen. Indien de klant slechts een deel van de gekochte goederen met een "geld-terug-garantie" retourneert waarbij deze door de klant waren besteld als individuele goederen in een grotere bestelling van diverse goederen, zal BRITA de koopprijs van de geretourneerde goederen terugbetalen, alsmede een deel van de verzendkosten.

Art. 12 Bescherming van gegevens

BRITA verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonlijk gegevens uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van het privacyrecht - in het bijzonder de bepalingen van de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG) en de Duitse telemediawet (TMG) – en zijn gebaseerd op het privacybeleid dat van toepassing is op de BRITA Online Shop.

Art. 13 Verrekening / Behoud / Overdracht 

(1) De klant mag slechts een bedrag verrekenen met zijn/haar eigen claims indien deze definitief en zonder mogelijkheid van beroep zijn toegekend in het declaratoir vonnis, onbetwist zijn of erkend zijn. Er is geen recht tot behoud in zoverre dit recht is gebaseerd op claims die voortvloeien uit een andere contractuele relatie.

(2) Claims tegen BRITA zijn niet overdraagbaar.

Art. 14 Diversen 

(1) De rechtsbetrekkingen tussen de klant en BRITA zullen worden beheerd door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten (CISG, Wenen, 11 april 1980).

(2) Indien de klant een winkelier is, geen algemene plaats van jurisdictie in Duitsland heeft of zijn/haar woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats nadat de overeenkomst is aangegaan verplaatst naar het buitenland, of als de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats niet bekend is ten tijde dat een actie wordt ingesteld, is de plaats van jurisdictie voor alle geschillen de statutaire vestiging van BRITA, 65232 Taunusstein. BRITA heeft echter tevens het recht om een actie in te stellen tegen de klant in zijn/haar verblijfplaats. Indien de klant een in België woonachtige consument is, is hij/zij gerechtigd om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen BRITA voor een bevoegde rechtbank in zijn woon/-verblijfplaats.

Graag wijzen wij u erop dat de link naar het online platform van de Europese Commissie (het zogenaamde OS platform) voor de buiten-de- rechtswege Online Dispute Resolution procedure op dit moment niet werkzaam is. De link zal geplaatst worden zodra het OS platform online is.

De Europese Commissie stelt een platform ter beschikking voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform). Dit is toegankelijk via het volgende internetadres: http://ec.europa.eu/consumers/odr. BRITA is noch verplicht, noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure van consumentenorganen voor geschillenbeslechting.

Voorwaarden 'Filter Service'

Art. 1 Toepassinsgebied voor beperkingen van levering

(1) Alle overeenkomsten op afstand die worden aangegaan tussen BRITA SE, Heinz-Hankammer-Straße 1, 65232 Taunusstein, Duitsland, tel: +49 6128 / 746-0, fax: +49 6128 / 746 - 355 (hierna te noemen: "BRITA") en de klant via de BRITA Online Shop met betrekking tot de "filterservice" worden uitsluitend beheerd door deze voorwaarden en de algemene voorwaarden (hierna te noemen: "algemene voorwaarden") voor de BRITA Online Shop . BRITA zal alleen leveren aan klanten die een afleveradres in België voorzien. 

(2) Indien en in zoverre deze voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden, hebben deze voorwaarden voorrang op de algemene voorwaarden. 

Art. 2 Onderwerp van de overeenkomst

De "filterservice" overeenkomst is een overeenkomst aangaande gefaseerde levering. Het onderwerp van de overeenkomst is de levering van een zodanig aantal geselecteerde filterpatronen gedurende de looptijd van de overeenkomst als door de klant is besloten. De filterpatronen worden geleverd door middel van verscheidene afzonderlijke zendingen. Het tijdstip van de respectievelijke zendingen en het aantal filterpatronen dat in elke zending wordt geleverd zullen zijn zoals vermeld op de kooporder.

Art. 3 Recht van ontbinding van overeenkomsten op afstand

(1) Indien de klant een in België gevestigde consument is, heeft hij/zij het recht om de overeenkomst te ontbinden zoals uiteengezet in de onderstaande informatie over recht van ontbinding, mits de overeenkomst uitsluitend is aangegaan door middel van telecommunicatie, zoals per brief, telefonisch, per fax, e-mail of online:

Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

Herroepingsrecht 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons [ BRITA SE, Heinz-Hankammer-Straße 1, 65232 Taunusstein, Duitsland, Tel.: 00800 – 14789632, shop@brita.net ] via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Gevolgen van de herroeping 
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

- Einde informatie over recht van ontbinding -

(2) Wegens gezondheids- en hygiënische redenen vervalt het recht om geleverde gesealde goederen terug te sturen als het zegel van het product verbroken is.

Art. 4 Retourneren van goederen bij ontbinding

(1) Indien de klant zijn/haar recht van ontbinding uitoefent is hij/zij verplicht om reeds ontvangen goederen per direct terug te zenden naar BRITA, mits de goederen teruggezonden kunnen worden als pakketpost. BRITA zal de kosten voor retourzendingen dragen als deze verstuurd worden vanuit België. De risico's in verband met de retourzending worden gedragen door BRITA. Goederen die niet als pakketpost kunnen worden verzonden worden bij de klant afgehaald. 

(2) BRITA accepteert ook goederen die worden geretourneerd op basis van "freight collect" (niet franco). In dit geval betaalt de klant echter de aanvullende kosten vergeleken met een voldoende gefrankeerde retourzending via UPS. 

(3) De klant dient het waardeverlies te vergoeden indien de goederen zijn verslechterd doordat ze zijn gebruikt zoals bedoeld, of indien een andere verslechtering is opgetreden waarvoor de klant verantwoordelijk is, indien de goederen zijn verloren of indien retourzending om andere redenen onmogelijk wordt. Dit geldt niet indien de verslechtering uitsluitend kan worden toegeschreven aan inspectie van de betreffende zaak, die bijvoorbeeld uitgevoerd kan zijn in een winkel. Bovendien kan de klant de verplichting om BRITA te compenseren voor waardeverlies door verslechtering als gevolg van bedoeld gebruik van de zaak vermijden, door de zaak niet te gebruiken als een eigenaar en door alle andere handelingen die de waarde negatief kunnen beïnvloeden te staken.

Art.5  Levering en verzendkosten

De verzendkosten voor levering van filterpatronen in het kader van de filterservice worden door BRITA gedragen. Alleen de kosten van spoedzendingen of speciale verpakkingen op verzoek van de klant dienen door de klant te worden gedragen.

Art. 6 Prijzen en betalingsvoorwaarden

(1) De klant betaalt het overeenkomstige bedrag voor elke afzonderlijke zending. Dit bedrag dat de klant verschuldigd is, dient te worden betaald zonder enige aftrek nadat de factuur is afgegeven. BRITA heeft het recht om 10 dagen voordat de desbetreffende zending plaatsvindt de overeenkomstige factuur af te geven.

(2) Indien de klant een factuur niet binnen 30 dagen na factuurdatum betaalt, is de klant rente verschuldigd - onverminderd enige andere vorderingen – van 5 procentpunten boven het verplichte rentetarief dat in België van toepassing is op consumenten indien de klant een consument is, en in alle andere gevallen 5 procent boven de algemene verplichte rente. BRITA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in het geval van wanbetaling verdere aanspraken te doen gelden.

Art. 7 Behoud van eigendom 

(1) De filterpatronen in een specifieke zending blijven eigendom van BRITA totdat het verschuldigde bedrag voor de betreffende zending volledig is voldaan.

(2) Indien de klant nalaat het verschuldigde bedrag voor een bepaalde zending volledig te voldoen, heeft BRITA het recht om vóór de vervaldag de overeenkomst ten dele te ontbinden met betrekking tot de betreffende zending of toekomstige zendingen, of de overeenkomst in zijn geheel te ontbinden door de klant hiervan per brief op de hoogte te stellen. 

Art. 8 Recht op beëindiging

Er bestaat geen voorziening met betrekking tot enig recht om de overeenkomst vroegtijdig te beëindigen. Dit heeft geen invloed op het recht van de klant om de overeenkomst te ontbinden (zie art. 3 algemene voorwaarden).

De Europese Commissie stelt een platform ter beschikking voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform). Dit is toegankelijk via het volgende internetadres: http://ec.europa.eu/consumers/odr. BRITA is noch verplicht, noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure van consumentenorganen voor geschillenbeslechting.

Versie: Januari 2019


GENERAL TERMS OF DELIVERY

1.    Area of validity

1.1.    These terms of delivery apply to contracts of BRITA SE and its affiliated companies ("BRITA" or "we") with customers for the delivery of movable goods ("goods" or "product(s)"). They also apply mutatis mutandis to works and services.

1.2.    Our deliveries, services and offers are made exclusively in accordance with these terms. They also apply to all future transactions even if they are not expressly agreed again. Customer acknowledgements referring to his own business and/or purchasing terms shall not become part of the contract.

1.3.    Our delivery terms shall only apply to contractors under the terms of § 310 para.1 BGB

2.    Quotations and conclusion of the contract

2.1.    Our offers are non-binding, unless the binding nature of the offer has been expressly indicated; this also applies to the presentation of goods in the online shop. Contracts are only concluded when we accept the customer's order (offer) by means of a written order confirmation or our delivery, in which case the invoice replaces the order confirmation.

2.2.    Drawings, illustrations, dimensions, weights or other performance characteristics are only binding if this has been agreed in writing.

2.3.    We reserve ownership rights and copyright to quotation documents, illustrations, drawings, calculations and other documentation. They may not be passed on to third parties.

2.4.    Documents that are marked "confidential" must be kept secret. The customer requires our express written permission before passing them onto a third party.

3.    Prices, payment terms, charging, retention

3.1.    Prices are ex-works plus the currently applicable statutory sales tax.

3.2.    Unless otherwise stated we shall be bound by the prices contained in our quotations marked as binding for four weeks from the date of the quotation. 

3.3.    Unless otherwise agreed our invoices are payable without deduction 30 days after the invoice has been issued. This period is calculated by the date we receive the payment.

Notwithstanding the customer's other provisions we shall be entitled to set payments off first of all against earlier debts and will inform the customer of the method use to allocate payment. Should costs and interest already have arisen we shall be entitled to set off the payment first of all against the costs, then against the interest and finally against the principal service.

3.4.    The deduction of a discount requires a special written agreement.

3.5.    Should the customer fall behind with payments we shall be entitled to demand interest of 8% above the basic annual interest rate from the relevant date (§ 247 BGB). The possibility of our asserting further claims against the customer remains unaffected by this.

3.6.    Should we become aware of circumstances that cast doubt on the customer's creditworthiness, particularly if a cheque and/or a bill of exchange is not honoured, we shall be entitled to make the remaining debt payable, even if we have accepted cheques. 
In this case we shall also be entitled to demand pre-payments or some form of security.

3.7.    The customer shall only be entitled to set off rights if his counter claims have been legally established or recognised by us. He is also only entitled to exercise his right to retention insofar as his counter claim is based on the same contractual relationship and has been legally established, indisputed or has been acknowledged by us.

3.8.    When using the payment method SEPA Direct Debit Mandate, we undertake to send you advance notice at least 2 calendar days before the due date.

4.    Delivery period, partial deliveries,     trading units, acceptance default

4.1.    Delivery dates or periods require written confirmation from us if they are to be binding. In all other cases delivery dates or periods are non-binding.

4.2.    The delivery period will be observed as long as we receive the right supplies at the correct time. We shall notify the customer as soon as possible should delays arise.

4.3.    We shall be entitled to make partial deliveries or perform partial services at any time.

4.4.    We reserve the right to round the customer's order quantities up or down to complete trading units.

4.5.    Observing our delivery and performance obligations requires the customer to fulfil his obligations properly and in good time.

4.6.    Should the customer delay acceptance or should he infringe other obligations to co-operate, we shall be entitled to demand any damages arising including any additional expenses. In this case the risk of any accidental loss or any accidental deterioration in the article purchased shall pass to the customer for the period for which he delays acceptance. 

5.    Transfer of risk

5.1.    Goods shall be transported or collected after consultation with the customer.

5.2.    The risk is transferred to the customer as soon as the consignment has been transferred to the person who is to deal with transportation or as soon as it has left our stores (ex ramp) for despatch (delivery date). Should the despatch be impossible through no fault of our own the risk is transferred to the customer when he is notified that the goods are ready for despatch.

6.    Claims for defects

6.1.    Should there be a defect in the item purchased for which we are responsible the customer shall be entitled to demand a remedy within a reasonable time.

6.2.    Claims for defects by the customer presuppose that he has carried out the testing obligations and complied with the obligation to notify defects in time in accordance with § 377 HGB.
 
6.3.    The notice of defect shall be sent to us in writing as soon as a defect has been detected.
Claims by the customer for expenses required for remedying the defect, in particular transport, despatch, labour and material costs shall be precluded if costs increase because the purchased item was taken to a place other than the place of fulfilment unless this complied with its use according to the regulations.

6.4.    Should the second remedy fail after a reasonable time and/or it is not possible or reasonable to make a replacement delivery, the customer may demand either a reduction in the price or cancellation of the contract. Claims for damages may only be made under the provisions of Clause 8 of these General Delivery Terms.

6.5.    No claims for defects may be made for insignificant defects and for natural wear and tear.

6.6.    Claims for defects may only be made within 12 (twelve) months of delivery.

6.7.    The above provisions only include claims for defects in the purchased item and exclude other claims for defects of any kind.

7.    Installation of the goods at third parties

If the goods are resold by the customer to a third party and installed there, the customer shall be liable for ensuring that the installation is carried out professionally and in accordance with the state of the art. The customer shall be fully liable to BRITA for all costs incurred by BRITA as a result of BRITA remedying installation defects for which the customer is responsible at the request of the third party or the customer.

8.    Industrial property rights and copyright

8.1.    Should claims be made against the customer for infringing commercial protection rights or a copyright as a result of his use of the purchased article within a year of delivery we shall be obliged to procure for the customer the right to continued use. A requirement for this shall be that the customer shall inform us immediately in writing of any third party claims and we reserve the right to take any defensive measures and any out of court measures. Under these terms should further use of the item not be possible under economically defensible terms, it shall be considered agreed that we shall either convert the item to eliminate the deficiency in title or replace or withdraw the item and refund the purchase price paid to us less an amount to cover the age of the purchase.

8.2.    Claims against us are precluded if rights infringements are caused because the purchased item was not used in the manner provided for in the contract. Moreover the provisions as set out in Clause 9 shall apply.

8.3.    We assume no liability for infringements of rights by the purchased item if has been produced based on construction documents or other specifications provided by the customer.

9.    Limitation of liability

We shall only be liable for damages, for whatever legal reason,
a)    for malice aforethought
b)    for gross negligence
c)    for culpable injury to life, body , health
d)    for defects that we have concealed maliciously or whose absence we have guaranteed
e)    according to the Product Liability Act.
For a culpable infringement of essential contractual obligations we shall also be liable for slight negligence but limited to damages that are typical of the contract and which could have been reasonably foreseen.
Further claims are precluded.

10.    Retention of title

10.1.    The goods remain our property (goods subject to reservation of title) until all payments have been made (including any balancing payments from the current account) that are due to us from the customer for any legal reason either now or in the future. Finishing or re-modelling is always carried out for us as the manufacturer but without any obligation for us. We shall be entitled to joint ownership of the new article in the ratio of the value of the goods subject to reservation of title (invoice value) to the new article. In this case the customer shall keep the article safe for us free of charge. Should the customer resell the new article Clause 10.3 shall apply to this accordingly. We undertake to release the securities we are entitled to on request either in whole or in part if their value exceeds our claims permanently by more than 20%.

10.2.    Provided that the customer receives payment from his customer in turn or makes the proviso that title only passes to his customer when he has fulfilled his payment obligations he is entitled to process and dispose of the goods subject to reservation of title properly as long as he is not in arrears. Pledging or security transfers of title are not permitted. The customer is obliged to insure the goods subject to reservation of title against all normal risks. The customer shall cede to us immediately as a precaution all receivables relating to the goods subject to reservation of title arising from reselling or for any other legal reason (insurance, unauthorised action). We authorise the customer to collect the receivables ceded to us in their own name for our account. This may be cancelled at any time. This authorisation to collect payments may only be cancelled if the customer does not comply properly with his payment obligations.

10.3.    With third party access to the goods subject to reservation of title, especially in the event of impoundment, the customer shall indicate our title and inform us immediately so that we may assert our rights to title. Should the third party not be in a position to refund any court or out of court costs arising from this the customer shall be liable for these.

11.    Installation, repairs and other services

The following also applies to installations, repairs and other services if agreed in the individual contract:
11.1.    With deliverables risk is transferred to the customer as soon as they are inspected and accepted. Our deliverables are considered accepted 2 weeks after our notification that they are ready to be inspected unless the customer complains about major exising defects in writing within this period.

11.2.    The customer shall instruct our personnel about safety regulations and risks at his own expense and to take all the necessary measures to protect people and property in the work place. The customer shall support our personnel as required when carrying out the work at his own expense and shall provide any necessary assistance.

11.3.    The customer's auxiliary services must guarantee that our work can be started as soon as our personnel arrive and can be carried out without delays until inspection and acceptance.

11.4.    Should the customer not fulfil his obligations we shall be entitled, but not obliged, to carry out the actions that are the customer's responsibility instead of him and at his expense.

11.5.    If a service is not performed for reasons for which we are not responsible the customer shall pay for the services we have already performed and any costs arising.

11.6.    When parts are replaced the replaced parts become our property.

11.7.    Should the service founder or be downgraded through no fault of our own before acceptance, the customer shall pay the price less any costs saved.

11.8.    Repair periods are only binding if they have been confirmed by us in writing.

11.9.    With installations, repairs and other services the customer shall be entitled to a reduction as set out in legal provisions if - taking into consideration the legal exception cases - during the delay a reasonable period set for us to perform the service elapses without the services being performed. There is also the right to demand a reduction in other cases where defects have failed to be remedied. The customer is only entitled to withdraw if the installations, repairs and other services are demonstrably no use to the customer in spite of the reduction.

12.    Confidentiality    

If there is no express agreement to the contrary, the information supplied to us in connection with orders shall not be considered confidential. 

13.    Data protection    

If you provide your e-mail address when placing an order, we will use it to contact you by e-mail with commercial information, offers and beneficial promotions for BRITA products and services customised to you personally and your interests or use without any separate consent. If you do not wish to receive such commercial e-mails, you have the right to object to the processing of your data for direct marketing at any time with future effect and without any costs (cf. also section 2.5, Art. 21 para. 2 and 3 of the GDPR); the lawfulness of the data processing remains unaffected up to the time of your objection. You can object to the processing of your data for direct marketing at the time of placing your order or any time later by sending us an e-mail to info@brita.net (subject “Objection of processing of my data for direct marketing”) or you can object any time by using the “unsubscribe” option integrated in every commercial e-mail you will receive from us (the unsubscribe option is placed in the footer of our commercial e-mails).

14.    General provisions

14.1.    The purchased good is subject to registration and is intended only for use or consumption in the country to which it is delivered.

14.2.    Should a provision of these terms and the further agreements made be or become invalid, the validity of the other terms shall not be affected by this. The contractual partners shall undertake to replace the invalid provision with a ruling as close as possible to the desired economic result.

14.3.    If the customer is a businessman under the terms of the Commercial Code, a legal person in public law or a separate estate governed by public law, the place of the registered office of BRITA shall be the exclusive place of jurisdiction for all disputes arising directly or indirectly from the contractual relationship unless another place of jurisdiction is compulsorily prescribed. 

14.4.    German law applies exclusively to the contractual relationships between us and the customer excluding the law of conflicts and United Nations' convention on contracts for the international sale of goods (CISG).

Version: April 2021