Privacyverklaring van BRITA GmbH

In deze privacyverklaring wil BRITA GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 4, 65232 Taunusstein, Duitsland ("wij", "ons", "BRITA GmbH") u erover informeren hoe wij uw persoonsgegevens tijdens uw bezoek aan onze websites en het gebruik van onze webshop verwerken. 

1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een bepaalde of bepaalbare natuurlijke persoon, die u ons meedeelt of die bij ons ontstaan, resp. door ons worden verzameld. Dat zijn bijv.:

registratiegegevens: U kunt uw product bij ons registreren. Als u bij ons een online klantaccount opent, kunt u daarin uw naam, postadres, e-mailadres, nummer van uw vaste/mobiele telefoon (vrijwillig) en land duurzaam opslaan.

Bestelgegevens: Als u goederen via onze webshop of telefonisch bestelt, worden de daarbij door u opgegeven en de via u beschikbaar komende inhoudelijke gegevens verwerkt (zoals bijv. de informatie van uw bestelling, lever- en factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres, betaalmethodes, leveringsmodaliteiten, bestelinformatie, bij zakelijke klanten ook de firmanaam en het SAP-klantnummer). Daarnaast verzamelen wij in de webshop gegevens over tijdstip, omvang en evt. plaats van uw bestelling.

Andere inhoudelijke gegevens: Bij het gebruik van andere diensten of functies op onze website, bijvoorbeeld bij het gebruik van formulieren, deelname aan promotionele prijsvragen of aanmelding voor de ontvangst van nieuwsbrieven worden de daarbij door u verstrekte, de via u beschikbaar komende inhoudelijke gegevens en de door u ter beschikking gestelde informatie verwerkt.

Gebruiksgegevens: Wij leggen voor het gebruik van onze website gebruikersprofielen onder een pseudoniem aan, waarmee wij kunnen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt. Bovendien wordt het klikgedrag bij ontvangst van nieuwsbrieven geanalyseerd en in gebruikersprofielen geplaatst; deze gegevens worden niet samengevoegd met de in de voorgaande zin beschreven gepseudonimiseerde gebruikersprofielen of met uw klantaccount.

Log-gegevens server: Als u onze webpagina's gebruikt, worden op onze servers hierover gegevens (zoals datum en tijdstip van uw bezoek, geraadpleegde pagina's, opgevraagde bestanden, type en versie van de door u gebruikte webbrowser, type en operationeel systeem van de door u gebruikte eindapparatuur en uw IP-adres) tijdelijk in een logbestand opgeslagen.

2. Waarvoor, op welke wettelijke basis en hoe lang verwerken wij uw persoonsgegevens?

2.1 Productregistratie/ klantaccount

Als u het door u aangekochte product registreert, verzamelen en gebruiken wij uw gegevens ter documentatie van de aan u toegekende voordelen (bijv. garantieverlenging, toezending van reserveonderdelen).

Als u zich bovendien aanmeldt voor een persoonlijke klantaccount verwerken wij de aanmeldingsgegevens voor de inrichting en het beheer van uw klantaccount en voor de afwikkeling van toekomstige bestellingen. Als geregistreerde klant heeft u (met uw e-mailadres en het door uzelf gekozen wachtwoord) toegang tot uw persoonlijke klantaccount, waarin u o.a. uw bestelgeschiedenis kunt bekijken en uw persoonlijke instellingen (bijv. wachtwoordinstellingen, factuur- en leverinstellingen) kunt opslaan en wijzigen.

De wettelijke basis voor de verwerking is ons legitieme belang conform Artikel 6 (1) sub f AVG, de boven beschreven dienst „productregistratie“ resp. „ klantaccount “ voor u uit te voeren, resp. de uitvoering van een gebruikersovereenkomst met u (Artikel 6 (1) sub b AVG.

U kunt tegen een verwerking van uw gegevens op grond van Artikel 6 (1) sub f AVG (conform Artikel 21 lid 1 AVG) bezwaar aantekenen. Wij kunnen dan in principe wijzen op dwingende redenen voor de verwerking teneinde deze door te zetten. Voor het gebruik van een klantaccount zullen wij dit echter niet doen en geldt: De klantaccount moet verwijderd worden en staat u niet meer ter beschikking.

Deze gegevens worden gewist als de registratie op onze website wordt opgeheven of gewijzigd of de klantaccount wordt opgezegd. Als het wissen om wettelijke redenen niet mogelijk is, komt in plaats daarvan een blokkade van de gegevens in kwestie. Let er a.u.b. op dat wij de gegevens mogelijk langer opslaan via bestellingen, die via uw klantaccount kunnen worden ingezien (zie hiervoor 2.2).

2.2 Uw bestellingen

Wij verwerken uw bestelgegevens voor de afwikkeling van de bestelling en de levering van de bestelde Artikelen.

De wettelijke basis voor de verwerking is het sluiten en de vervulling van de koopovereenkomst voor de bestelde Artikelen, Artikel 6 (1) sub b AVG.

Deze gegevens worden gewist als ze voor de tenuitvoerlegging (inclusief klantenservice en garantie) niet meer nodig zijn, tenzij wij wettelijk verplicht zijn tot opslag, bijv. op grond van de handels- of fiscaalrechtelijke bewaarplicht.

2.3 Uw aanvragen

Als u via een contactformulier, per e-mail of via een servicenummer bij ons een aanvraag indient, verwerken wij de door u daarin verstrekte gegevens voor de beantwoording van uw aanvraag en bij het gebruik van het online contactformulier ook het IP-adres en datum/tijdstip van de aanvraag om misbruik van het contactformulier te vermijden.

De wettelijke basis voor de verwerking is ons legitieme belang conform Artikel 6 (1) sub f AVG, de boven beschreven dienst „Aanvragen“ voor u uit te voeren. Als uw aanvraag is gericht op de voorbereiding of afwikkeling (inclusief klantenservice of garantie) van een overeenkomst, is de aanvullende wettelijke basis voor de verwerking Artikel 6 (1) sub b AVG.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens op grond van Artikel 6 (1) sub f AVG. Wij kunnen dan wijzen op dwingende redenen voor de verwerking teneinde deze door te zetten. Dit kan in dit geval met name nodig zijn om communicatie en aanvragen uit het verleden met u te kunnen bespreken. Als dergelijke dwingende redenen niet bestaan, zullen wij de communicatie met u aangaan en de reeds verzamelde gegevens wissen.

Deze gegevens worden gewist als onze communicatie met u is beëindigd, d.w.z. als de kwestie voldoende is opgehelderd en er geen verdere legitieme belangen zijn of geen verdere wettelijke verplichtingen tot opslag bestaan.

2.4 Uw deelname aan promotionele prijsvragen

Als u deelneemt aan een van onze promotionele prijsvragen, gebruiken wij uw gegevens voor de uitvoering van de promotionele prijsvraag, met name ook ter informatie en evt. toezending van een prijs.

De wettelijke basis voor de verwerking is de toestemming die u bij deelname aan de promotionele prijsvraag verleent (Artikel 6 (1) sub a AVG). Uw gegevens worden gewist als de prijsvraag in kwestie is beëindigd en de prijzen zijn uitgekeerd. Verder gebruik van uw gegevens voor andere doeleinden, b. v. marketing, vindt alleen plaats als u daarvoor expliciet uw toestemming hebt gegeven.

2.5 Marketing en productontwikkeling (gebruiksgegevens, nieuwsbrieven enz.), recht van bezwaar

Wij willen uw persoonsgegevens of daaruit afgeleide anonieme statistieken ook gebruiken om u over onze producten en diensten omtrent waterdispensers, waterfilters en toebehoren ("BRITA-producten en -diensten") te informeren en u aanbiedingen en acties toe te sturen (reclame) of ons aanbod en onze diensten te verbeteren (productverbetering, klantenanalyse).

2.5.1 Geanonimiseerde gebruiksgegevens

Daarbij gebruiken wij de met behulp van analysetools gewonnen geanonimiseerde of geaggregeerde gegevens om het surfgedrag van alle bezoekers na te gaan en daarmee het design van onze website en ons assortiment in het algemeen te verbeteren. Details over de analysetools kunt u vinden in paragraaf 4.

2.5.2 Direct marketing

Via onze website kunt u zich abonneren op een kosteloze nieuwsbrief. Daarbij worden de bij de aanmelding verzamelde gegevens verwerkt (de gegevens die als verplichte velden zijn aangegeven zijn noodzakelijk voor de ontvangst, de als vrijwillig aangegeven gegevens dienen slechts voor persoonlijke identificatie en selectie van de getoonde informatie).

Wij nemen contact met u op per e-mail of via Messenger met op u persoonlijk en uw interesses of gebruik toegespitste informatie, aanbiedingen en acties voor BRITA-producten en –diensten, hetzij op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, hetzij als u bij ons soortgelijke Artikelen of diensten aanschaft en hierbij uw e-mailadres geeft – ook zonder aparte toestemming.

Per telefoon nemen wij alleen contact met u op met uw uitdrukkelijke toestemming voor op u en uw interesses of gebruik toegespitste informatie, aanbiedingen en promotionele acties voor BRITA-producten en - diensten. Onze zakelijke klanten (BRITA-professionals) informeren wij ook telefonisch over onze BRITA-producten en diensten, als wij uw toestemming redelijkerwijs mogen vermoeden.

Via reclame per post nemen wij ook zonder uw toestemming voor onze diensten contact met u op binnen de wettelijk toegestane proporties.

U kunt tegen het opstellen van gepseudonimiseerde gegevens, het gebruik van uw persoonsgegevens ten behoeve van reclame en productontwikkeling en de daarvoor plaatsvindende contactopname via een bepaalde vorm op ieder gewenst moment als geheel of gedeeltelijk bezwaar maken of evt. verstrekte toestemmingen intrekken. Gebruik a.u.b. passende, voor u beschikbaar gemaakte functies (bijv. de afmeldfunctie in uw persoonlijke klantaccount) of richt een overeenkomstige mededeling schriftelijk (onder vermelding van: gegevensbescherming) of per e-mail aan de onder paragraaf 8 gegeven contactgegevens..

De wettelijke basis voor de verwerking zijn uw toestemming (Artikel 6 (1) sub a AVG) en onze legitieme belangen (Artikel 6 (1) sub f AVG), evt. juncto § 7 lid 3 van UWG [Gesetz gegen unlauterer Wettbewerbe (Wet tegen oneerlijke concurrentie)].

Deze gegevens worden na uw bezwaar resp. herroeping van evt. verstrekte toestemmingen of anders uiterlijk na beëindiging van het gebruik door ons gewist resp. slechts in geaggregeerde, geanonimiseerde vorm opgeslagen. Indien nodig zullen wij het feit van uw bezwaar opslaan om te verhinderen dat er ook later nog contact met u wordt opgenomen.

2.6 Over de beschikbaarstelling van de website en het opstellen van de diensten

De verwerking van de log-gegevens van de server is nodig voor de beschikbaarstelling van de webpagina's en voor het uitvoeren van diensten die om technische redenen nodig zijn en daarom ook voor het waarborgen van de veiligheid van het systeem.

De wettelijke basis voor de verwerking is ons legitieme belang de website met onze diensten beschikbaar te stellen (Art. 6 (1) sub f AVG). De verwerking is voor het gebruik van de website om technische redenen en daarom ook voor het waarborgen van de veiligheid van het systeem nodig. Daarom is er hier geen recht van bezwaar.

Deze gegevens worden uiterlijk na 30 dagen gewist.

De log-gegevens van de server worden daarna evt. voor statistische doeleinden en ter verbetering van de kwaliteit van onze aanwezigheid op het internet in anonieme vorm geanalyseerd. Een verbinding van de log-gegevens van de server met uw persoonsgegevens of een samenvoeging van de log-gegevens van de server met andere op personen betrokken gegevensbronnen vindt niet plaats.

3. Het doorgeven van gegevens

3.1 Het doorgeven van gegevens aan verwerkers

Deels zetten wij dienstverleners in onder inachtneming van de wettelijke vereisten bij de verwerking van een opdracht, d.w.z. op grond van een overeenkomst in opdracht van ons, volgens onze instructies en onder controle van ons.

Verwerkers in opdracht zijn met name

 • technische dienstverleners, van wie wij gebruik maken voor de beschikbaarstelling van de website, bijv. dienstverleners voor onderhoud aan de software, het beheer van het rekencentrum en hosting;
 • technische dienstverleners, van wie wij gebruik maken voor de beschikbaarstelling van functionaliteiten, bijv. technisch noodzakelijke cookies;
 • dienstverleners die voor ons de afwikkeling van bestellingen uitvoeren;
 • dienstverleners voor de praktische uitvoering van reclame en marketing, bijv. callcenters voor telefonische contacten, drukkerijen en lettershops voor het verzenden per post (o.a. ook voor het versturen van teststrips voor de hardheid van water), dienstverleners voor het versturen van e-mails.

In deze gevallen blijven wij verantwoordelijk voor de gegevensverwerking; het doorgeven en de verwerking van persoonsgegevens aan resp. door onze verwerkers in opdracht berust op de wettelijke basis die de gegevensverwerking in kwestie toestaat. Een aparte wettelijke basis is niet noodzakelijk.

3.2 Overdracht van gegevens aan derden

Deels dragen wij uw gegevens ook over aan derden, d.w.z. partners met wie wij buiten een opdrachtverwerking samenwerken. Zulke partners leveren hun diensten als zelfstandig verantwoordelijken; voor de verwerking van uw gegevens door partners geldt uitsluitend hun privacyverklaring.

3.2.1 Betalingsdienstaanbieders

Voor de uitvoering van uw bestellingen dragen wij betalingsinformatie over aan betalingsdienstaanbieders, die de met de bestellingen samenhangende betalingen afwikkelen. Daaronder vallen met name PayPal, PayOn en Elavon. De wettelijke basis voor de overdracht is de uitvoering van de overeenkomst met u, Artikel 6 (1) sub b AVG.

3.2.2 Andere dienstverleners binnen de Brita-groep

Ten behoeve van de financiële boekhouding worden enkele rekeningen van ondernemingen beheerd, die met BRITA GmbH gezien § 15 AktG zijn verbonden (Brita-concern). De wettelijke basis voor de overdracht is ons legitieme belang klantengegevens binnen een ondernemingsgroep voor interne beheersdoelen over te dragen, Artikel 6 (1) sub f AVG.

3.2.3 Lokale distributiebedrijven

Wanneer u een verzoek bij ons indient, kunnen wij uw contactgegevens doorgeven aan een in uw land gevestigde BRITA-groepsonderneming of aan een distributeur die verantwoordelijk is voor de distributie van onze producten, wanneer deze u op basis van de feitelijke verhoudingen (bijv. talenkennis, specialisatie op het gebied van een bepaald product) beter kunnen helpen met uw verzoek.   De rechtsgrondslag voor de overdracht is ons wettelijke belang om ons verkoopproces zo efficiënt mogelijk te maken ten behoeve van de klant, artikel 6, lid 1, onder f, van de AVG.

3.2.4 Logistieke bedrijven

Ten behoeve van de verzending dragen wij uw adressen over aan de logistieke dienstverlener. De wettelijke basis voor de verwerking is het sluiten en de vervulling van de koopovereenkomst voor de bestelde Artikelen, Artikel 6 (1) sub b AVG.

4. Cookies en webanalyse

De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze in principe cookies accepteren. U kunt uw browser echter zo instellen dat deze alleen bepaalde cookies of helemaal geen cookies accepteert. Er dient te worden opgemerkt dat mogelijk niet alle functionaliteiten van onze website werken wanneer cookies worden gedeactiveerd op onze website via uw browserinstellingen. Via uw browserinstellingen kunt u reeds in uw browser opgeslagen cookies verwijderen of de duur van het opslaan ervan weergeven. Bovendien is het ook mogelijk om uw browser zo in te stellen dat deze u op de hoogte stelt voordat cookies worden opgeslagen. Aangezien verschillende browsers kunnen verschillen in hun functies, vragen wij u om het relevante helpmenu van uw browser te gebruiken om de verschillende configuratieopties te bekijken.

Als u een volledig overzicht wilt hebben van alle toegang van derden tot uw browser, raden wij u aan een speciaal voor dit doel ontwikkelde plug-in te installeren.

4.1 Wat zijn cookies?

Om onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk vorm te geven en om de relevantie van onze reclame voor de bezoekers van onze website te verhogen, gebruiken wij en onze partners de zogenaamde „cookies“. Cookies zijn kleine bestanden, die in het apparaat van de bezoeker worden geplaatst. U staat toe informatie gedurende een bepaald periode ter beschikking te stellen en de computer van de bezoeker te identificeren. Dit gebeurt deels ook met gebruikmaking van zogenaamde trackingpixels, die niet op de harde schijf van een bezoeker worden geplaatst, maar zoals een cookie bij de identificatie van een computer behulpzaam kunnen zijn. In het vervolg worden met het begrip „cookie“ zowel cookies in technische zin, als trackingpixels en dergelijke technische methodes bedoeld.

Als u voor de eerste keer onze website bezoekt, krijgt u op uw toegangspagina de privacyverklaring met de tekst voor de toestemming voor de cookies te zien. Als u dan met het actieve gebruik van de website doorgaat en geen bezwaar maakt tegen het gebruik van cookies, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies en deze toestemming wordt (in de vorm van cookies) opgeslagen op uw browser, zodat wij u deze aanwijzing niet iedere keer opnieuw hoeven te laten zien. Als deze aanwijzing in uw browser ontbreekt (bijv. als u de browsegeschiedenis wist), wordt deze aanwijzing bij een hernieuwd bezoek aan onze website ingevoegd.

4.2 Welke cookies gebruiken wij?

Op deze website gebruiken wij twee categorieën cookies: (1) technisch noodzakelijke cookies, zonder welke de functionaliteit van onze website beperkter zou zijn en (2) optionele analyse-, beveiliging, targeting- of marketing-cookies, die doorgaans afkomstig zijn van derde aanbieders:

 • Technisch noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onontbeerlijk om het u mogelijk te maken op onze webpagina’s te bewegen en zijn functies te gebruiken. U slaat bijv. op welke producten u in uw winkelwagentje heeft gelegd of de voortgang van uw bestelling, ze maken u een eenvoudige zoektocht mogelijk naar verkooppunten waar u onze producten kunt aanschaffen (bijv. door advertenties met een kaart van uw omgeving) of u slaat op of u met het gebruik van cookies instemt en uw keuze van de cookies-instellingen. Deze cookies verzamelen geen informatie over u ten behoeve van de marketing moeten worden gebruikt en slaan niet op waar u op het internet bent geweest. Deze cookies zijn doorgaans specifiek voor de site en lopen af na uw bezoek aan de website (sessie), tenzij de functionaliteit in kwestie extra opslag vereist (bijv. het opslaan van cookie-instellingen). De uitschakeling van deze categorie cookies zou de functies van de website als geheel of in delen daarvan beperken.

 • Analyse-, beveiliging, targeting- en marketing-cookies

Analyse-cookies verzamelen informatie over de vraag hoe bezoekers een website als geheel bezoeken, bijvoorbeeld welke pagina’s ze het vaakst opvragen en of ze foutmeldingen van websites krijgen. Deze cookies verzamelen geen gegevens waarmee bezoekers kunnen worden geïdentificeerd. De met deze cookies verzamelde gegevens worden niet met andere informatie over onze bezoekers samengevoegd. Alle met behulp van deze cookies verzamelde informatie dient uitsluitend ervoor de functionaliteit en de service van de website te begrijpen en te verbeteren. Wij gebruiken voor de analyse van onze website Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. De door het gebruik van Google Analytics gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Door de activering van de IP-anonimisering op deze website zal uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, van tevoren worden ingekort. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website voor de beheerder van de website op te stellen en om andere aan het gebruik van de website en het internet gerelateerde diensten uit te voeren. Google zal deze informatie in voorkomende gevallen ook overdragen aan derden, indien vereist door de wet of voor zover deze derden deze informatie namens Google verwerken.

 • Beveiligingscookies

Om de gegevensbeveiliging bij de overdracht van formulieren zorgvuldig te waarborgen, gebruiken wij in bepaalde gevallen de reCAPTCHA-service van het bedrijf Google Ireland Limited, Google Building, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland

Dit dient in de eerste plaats om menselijke input te onderscheiden van oneigenlijk gebruik door machines en geautomatiseerde verwerking - de zogenaamde bots. De dienst omvat het verzenden van het IP-adres en, indien nodig, andere gegevens die Google nodig heeft om de reCAPTCHA-service naar Google te laten functioneren. Uw gegevens worden overgedragen aan Google en daar verder verwerkt voor dit doel. In dit geval is het aparte privacybeleid van Google Inc. van toepassing. Voor meer informatie over de gegevensbeschermingsvoorschriften van Google Inc. kunt u terecht op https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Targeting- en marketing-cookies worden gebruikt om reclame meer toegespitst op u en uw interesses af te stemmen. Hieronder dient u ook te rekenen hoe vaak u dezelfde advertentie te zien krijgt, het meten van de effectiviteit van een reclamecampagne en het begrijpen van het gedrag van personen na het zien van een advertentie. Deze cookies worden doorgaans door marketing-netwerken met toestemming van de beheerder van de website (d.w.z. in dit geval van ons) op diens webpagina's geplaatst. U weet dat een gebruiker een website heeft bezocht en geeft deze informatie aan anderen door, bijv. reclame makende ondernemingen, of past uw reclame daaraan aan. Vaak zijn ze verbonden met een website-functionaliteit, die door deze onderneming beschikbaar wordt gesteld. Wij gebruiken deze cookies daarom om een verbinding met sociale netwerken aan te gaan, die dan de informatie over uw bezoek verder kunnen gebruiken, om de reclame op andere websites gericht op u toe te spitsen, en om de door ons gebruikte marketing-netwerken informatie over uw bezoek ter beschikking te stellen, waarmee later op basis van uw browsinggedrag precies die reclame kan worden voorgesteld, die u potentieel werkelijk interesseert. Ook in deze gevallen brengen wij de met deze cookies verzamelde gegevens niet samen met andere informatie over onze bezoekers.

De uitschakeling van deze categorie cookies benadeelt de functionaliteiten van onze website niet. Thans gebruiken wij cookies van deze categorie van de volgende aanbieders, bij wie u informatie over de cookies en omschrijvingen daarvan krijgt en daar direct bezwaar kunt maken tegen het gebruik van cookies:

Indien u liever van ons meer informatie over deze cookies wilt krijgen, verzoeken wij u per e-mail contact op te nemen met: datenschutz@brita.net

4.3 Hoe schakel ik cookies uit?

U kunt de analyse-, beveiliging, targeting- en marketing-cookies tegelijkertijd eenvoudig in onze cookie-instellingen uitschakelen. Maar u kunt ook gericht via de hierboven in de tabel opgenomen links (mogelijkheden tot aantekenen van bezwaar) individuele cookies uitschakelen. Ten slotte kunt u ook het gebruik van iedere cookie tegengaan door dit in de instellingen van uw cookies in uw browser uit te voeren. Wij wijzen u er echter op dat de functionaliteit van onze website zal zijn ingeperkt als ook technisch noodzakelijke cookies worden geblokkeerd.

U kunt bijv. op de website www.youronlinechoices.com meer informatie over cookies en de individuele aanbieders lezen. U heeft daar ook de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de op gebruik voor online reclame gebaseerde specifieke tools of alle tools. Om direct te komen bij de manager van uw voorkeur, klikt u hier.

5. Links

Wij gebruiken elders op internet links van ons bij websites en diensten van derden, bijv. op kanalen van social media, zoals Facebook, Twitter of Youtube. Voor de gegevensverwerking van dergelijke andere dienstverleners op hun websites zijn uitsluitend derden verantwoordelijk en geldt hun privacyverklaring.

6. Veiligheid

Onze dienstverleners en wij nemen technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen teneinde uw door ons beheerde persoonsgegevens tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, aantasting of tegen toegang door onbevoegde personen te beschermen. Onze gegevensverwerking en onze beveiligingsmaatregelen worden conform de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.

Bij de overdracht van uw persoonsgegevens aan ons wordt een versleuteling door Secure Socket Layer (SSL) uitgevoerd. Persoonsgegevens die tussen u en ons of een andere onderneming van de BRITA-groep worden uitgewisseld, worden in principe overgedragen via versleutelde verbindingen, die overeenstemmen met de allernieuwste stand van de techniek.

Onze medewerkers en onze dienstverleners die in opdracht werken zijn vanzelfsprekend verplicht tot vertrouwelijkheid.

7. Uw recht op informatie, rectificatie, blokkade of wissing

Iedere natuurlijke persoon, wiens persoonsgegevens wij verwerken heeft ten opzichte van ons in principe (d.w.z. afhankelijk van de specifieke voorwaarden) de volgende rechten:

 • Als u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Brita GmbH heeft, verschaffen wij u gaarne kosteloos op ieder gewenst moment informatie over de over uw persoon opgeslagen gegevens (Artikel 15 AVG).
 • U heeft recht op rectificatie van onjuiste en completering van onvolledige gegevens (Artikel 16 AVG).
 • U heeft recht op blokkade / inperking van de verwerking of wissing van uw persoonsgegevens die niet langer nodig zijn of die op grond van wettelijke verplichtingen zijn opgeslagen (Artikel 17, 18 AVG).
 • U heeft recht op overdracht van gegevens in een gestructureerd, gangbaar en door een machine leesbaar formaat, voor zover u ons de gegevens op basis van een toestemming of een overeenkomst tussen ons en u beschikbaar heeft gesteld (Artikel 20 AVG).
 • U heeft op ieder gewenst moment recht op het aantekenen van bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing (vgl. ook paragraaf 2.5, Artikel 21 lid 2 en 3 AVG)).
 • U heeft recht op bezwaar op grond van een verwerking op basis van een legitiem belang, waarbij wij dan onze dwingende redenen kunnen uiteenzetten (Artikel 21 lid 1 AVG). Wij hebben hierboven (zie paragraaf 2) erop gewezen wanneer dit recht bestaat.
 • Indien u toestemming voor een gegevensverwerking hebt verleend, kunt u deze op ieder gewenst moment met werking voor de toekomst herroepen, d.w.z. de rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het tijdstip van de herroeping blijft onaangetast. Na de herroeping van een verleende toestemming kunt u onze diensten mogelijkerwijs niet verder gebruiken.

Neem voor uw verzoek contact op met het onder paragraaf 8 vermelde contactadres. Wij behouden ons het recht voor uw identiteit te controleren, zodat uw persoonsgegevens niet bekend worden bij onbevoegde personen.

Daarnaast heeft u het recht bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming bezwaar aan te tekenen.

8. Functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming is per post op het volgende adres te bereiken:

Dr. Karsten Kinast
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenzollernring 54
D-50672 Köln
E-Mail: mail@kinast.eu
URL: www.kinast.eu

9. Wijzigingen

Van tijd tot tijd is het noodzakelijk de inhoud van deze privacyverklaring aan te passen. Wij behouden ons daarom het recht voor deze te allen tijde te wijzigen. Wij zullen de gewijzigde versie van de privacyverklaring ook op deze plaats bekend maken. Als u ons nogmaals bezoekt, moet u daarom de privacyverklaring opnieuw doorlezen.

Versie april 2019